Regulamin sklepu FabrykaNaklejek.pl

 

I Wstęp

1. Sklep internetowy „Fabrykanaklejek.pl”, zwany dalej: „Sklepem” prowadzony jest przez Pana Grzegorza Lindner, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Fabrykanaklejek.pl Grzegorz Lindner”, z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. Dziewcza Góra 23, Solarnia 42-700 Lubliniec (NIP: 5751638697, REGON: 151375705), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej: „Sprzedawcą”.
2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej: „Regulaminem” skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów.
3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu.
4. Sklep prowadzony jest pod adresem domeny: www.fabrykanaklejek.pl.
5. Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.
7. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy

1. Sprzedawca umożliwia zawieranie umów sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa sprzedaży towarów bądź inna umowa zawierana jest między korzystającym ze Sklepu Klientem, tj. osobą fizyczną, osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a Sprzedawcą. Wśród Klientów Sklepu wyróżnia się Konsumentów – tj. osoby fizyczne dokonujące ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą bądź zawodową.
3. Administrator podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

III Zawarcie umowy

1.Aby zawrzeć umowę sprzedaży bądź umowę o dzieło, zwane dalej razem,: „umowami” należy złożyć zamówienie w dostępnej formie:
a) na stronie internetowej Sklepu: www.fabrykanaklejek.pl
b) pocztą elektroniczną: sklep@fabrykanaklejek.pl
2. Przedmiotem umowy sprzedaży są towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu a przedmiotem umów o dzieło jest wykonanie naklejek bądź innych materiałów poligraficznych według materiałów dostarczonych przez Klienta.
3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, oraz ilości. W przypadku umów o dzieło konieczne jest przesłanie projektu, fotografi skanu w celu wykonania zamówienia. Klient może złożyć zamówienie na stronie internetowej Sklepu bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji) lub wysyłając zamówienie na maila: sklep@fabrykanaklejek.pl.
5. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym zamówieniem.
6. Sprzedawca przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub faksem. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy.
7. Sprzedawca nie świadczy usług posprzedażnych oraz nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
IV Dostawa
1.Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od chwili zawarcia umowy, przy czym wysyłka następuje:
a) jeżeli towar znajduje się w magazynie Sprzedawcy i potwierdzenie przez Klienta zamówienia nastąpi do godziny 15:00, zamawiany towar zostaje wysłany w tym samym dniu;
b) zamówienia potwierdzane po godzinie 15:00 są wysyłane w następnym dniu roboczym. Za dzień roboczy uważa się każdy inny dzień niż ustawowo wolny od pracy.
c) w przypadku towarów, których aktualnie nie posiadamy, czas oczekiwania na wysyłkę wydłuża się o 7 dni potrzebnych na dostarczenie towaru do Sklepu.
2. Jeżeli sprowadzenie zamówionych towarów wymaga dłuższego czasu, sprzedawca poinformuje o terminie realizacji zamówienia. Wówczas Konsumentowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
3. Realizacja zamówienia zostanie dokonana za pośrednictwem dostawców (poczty bądź kuriera) albo towar będzie oczekiwał na odbiór w Sklepie w przypadku wyboru odbioru osobistego.
4. Klient jest obowiązany do poniesienia kosztów dostawy. Informacje o wszelkich kosztach dostawy Klient otrzymuje przed dokonaniem zamówienia.

V Ceny i metody płatności

1. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
2. Klient płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:
a) Płatność za pobraniem - należną kwotę przekazuje się kurierowi w momencie odebrania paczki.
b) Przelew - należną kwotę przekazuje się na rachunek bankowy Sprzedawcy, prowadzony przez:
ING 37 1050 1155 1000 0091 4487 4816
c) PayU - możliwa po akceptacji zamówienia przez sprzedawcę, przy płatności poprzez PayU
d) Płatność gotówkowa w kasie - dotyczy Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.

VI Reklamacje

1.Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad. W przypadku wystąpienia wady Konsument ma prawo wnieść reklamację:
a) z tytułu rękojmi za wady rzeczy;
b) z tytułu gwarancji udzielonej przez producentów bądź przez Sprzedawcę.
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku gdy Kupującym jest inna osoba niż Konsument.
3. Reklamacje można wnosić w jakikolwiek sposób w tym: pisemnie wysyłając bądź składając osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź w drodze elektronicznej na adres e-mail: sklep@fabrykanaklejek.pl
4. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego poprzez pobranie z niniejszego linku.
5. Do reklamacji Konsument może dołączyć dowód zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności: paragon, faktura. W przypadku braku dołączenia dowodu zawarcia umowy do reklamacji ustalone zostanie czy towar został zakupiony w sklepie.
6. Sprzedawca odpowiada na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni.
7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich oraz ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W tym zakresie Konsument może skierować sprawę do właściwego:
a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w szczególności w celu podjęcia mediacji;
b) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
c) Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta.

VII Gwarancja

1. Gwarancja jest udzielana przez Gwaranta, tj. producenta i/bądź Sprzedawcę. Jednakże nie wszystkie towary prezentowane w Sklepie objęte są gwarancją. Informacja o tym czy została udzielona gwarancja oraz okres gwarancji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu przy danym towarze objętym gwarancją. W przypadku braku takiej informacji - towar nie jest nią objęty, a Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej.
2. Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości, za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.
3. Towar został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
4. W okresie gwarancyjnym usuwane są wszystkie wady towaru spowodowane w szczególności stwierdzonymi wadami materiałowymi lub błędami w procesie produkcji.
5. W celu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych, tj. naprawy, wymiany bądź zwrotu równowartości ceny, w zależności od oświadczenia gwarancyjnego, Klient wnosi reklamację do Gwaranta.
6. Naprawa trwa do 30 dni. Okres naprawy może się wydłużyć z powodu konieczności pozyskania odpowiednich cmateriałów z zagranicy bądź z powodu innych zdarzeń, niezależnych od woli Gwaranta. Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o przyczynie opóźnienia wraz ze wskazaniem czasu koniecznego do dokonania naprawy. Gwarant odsyła sprawny towar na adres Klienta.
7. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

VIII Zwroty

1. W przypadku gdy Kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając stosowne oświadczenie Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
2. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, wówczas Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
5. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Towary mogą być w zwykłym trybie przesłane pocztą.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy w przypadku gdy przedmiotem świadczenia:
a) jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

IX Informacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczna

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) umożliwianie zawieranie za pośrednictwem Internetu umów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) umożliwienie rejestracji Klienta w Sklepie,
c) przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.
2.Warunki techniczne świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną są następujące: dostęp do sieci Internet, posiadania adresu poczty elektronicznej, korzystanie z przeglądarki internetowej, umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: sklep@fabrykanaklejek.pl. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez reklamacji.
4. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.
5. Klient ma prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, określonych w pkt 1 w każdym czasie.

X Zapisy końcowe

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminu z ważnych powodów. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Dodatkowo Klienci, którzy dokonali rejestracji bądź zawarli umowę ze Sprzedawcą zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 

 

 

Ochrona Prywatności
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego.

Subskrypcja biuletynu www.fabrykanaklejek.pl
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego biuletynu www.fabrykanaklejek.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia, oraz adresu e-mail.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy adresowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer biuletynu. Imię pozwala nam zwracać się do czytelników po imieniu.

Niezapowiedziane wiadomości
Firma "FabrykaNaklejek.pl Grzegorz Lindner " www.fabrykanaklejek.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z serwisem firmowym www.fabrykanaklejek.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do firmy (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze.)

Każdy nasz klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Nasza firma jako właściciel sklepu www.fabrykanaklejek.pl , nie przekazuje, nie odsprzedaje oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych naszych klientów innym osobom lub instytucjom.

Ceny

Wszystkie ceny podane w kartach produktów w sklepie www.fabrykanaklejek.pl są cenami netto, kwota brutto jest wyszczególniona podczas składania zamówienia w systemie sklepu www.fabrykanaklejek.pl oraz na fakturze VAT.


Forma płatności

1. Zamówienia można składać poprzez Internet 24 godziny na dobę.

2. Akceptujemy następujące formy płatności: pobranie za zaliczeniem pocztowym, karta płatnicza, wpłata na konto (zwykły przelew) oraz szybkie przelewy zmBanku, MultiBanku, BZWBK, Inteligo, Nordea, PKO BP, BPH, ING (realizowane za pośrednictwem systemu platnosci.pl).

3. Przy wpłacie za pośrednictwem systemu platnosci.pl odbiorcą wpłaty jest PayBack Sp. z o.o., a nie nasza firma.

 

Pobrania - Przelewy

a. Zapłata następuje w formie gotówkowej w momencie dostawy. Prosimy o przygotowanie odliczonej kwoty do zapłacenia - zdarza się że doręczyciel nie ma jak wydać reszty.
b. Przelew dla zamówień o wartości brutto ponad 900,00 zł w formie przedpłaty po skompletowaniu zamówienia (wystawieniu faktury proformay) wysyłka nastąpi po zaksięgowaniu środków na naszym koncie bankowym.

c. Wynegociowane formy płatności z działem marketingu www.fabrykanaklejek.pl - e-mail: marketing@fabrykanaklejek.pl

Rozliczanie rabatów
Wszystkie rabaty które są udzielone zamawiającemu są udzielane automatycznie w momencie składania zamówienia i rozliczane na końcu składania zamówienia.Składanie zamówień
1. Do złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta użytkownika poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.fabrykanaklejek.pl i zalogowanie się do systemu.
2. Gdy dane klienta zostaną podane niedokładnie lub nie kompletnie zlecenie nie zostanie przyjęte do realizacji.
3. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone za pomocą poczty elektronicznej.
4. Firma "FabrykaNaklejek.pl" www.fabrykanaklejek.pl dopuszcza realizację dostaw swoich produktów na podstawie zamówienia złożonego w formie pisemnej zawierającego: dane zamawiającego (wraz z numerem telefonu), numer katalogowy produktu, wielkość (podana jest na karcie towaru), ilość zamawianego produktu, pieczątkę firmy i podpis osoby upoważnionej do składania zamówienia.
5. Ceny umieszczone w karcie towarów są cenami brutto, cena netto jest pokazana w opisie produktu .

Potwierdzenie zamówienia
Potwierdzenie zamówienia pozwala na ostateczne zaakceptowanie złożenia zamówienia przez zamawiającego. Potwierdzić złożenie zamówienia można na dwa sposoby: aktywując link wysłany przez system informatyczny www.fabrykanaklejek.pl na Państwa adres e-mail, lub aktywując zamówienie na stronie www.fabrykanaklejk.pl w zakładce TWOJE KONTO - klikajać przy zamówieniu w pole AKTYWÓJ lub telefonicznie w ciągu czterech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w godzinach od 9.00 do 22.00. - +48 733550066.


Czas realizacji zamówienia
a. Realizowanie (wysyłka towaru) zamówienia następuje, w terminie od 3 do 14 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po dniu w którym zamówienie zostało potwierdzone przez zamawiającego (dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo).
b. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po skompletowaniu całego zamówienia z zapasów magazynowych bądź z bieżącej produkcji.
c. W dniu wysyłki pracownik naszej firmy pinformuje drogą elektroniczą poprzez miela osobę składającą zamówienie i poda informacje związane z dostawą: numer listu przewozowego lub numer nadawczy(skan), numer faktury i wysokość kwoty do zapłacenia przy odbiorze.
b. Dostawy realizowane są za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ lub firmy kurierskiej (decyduje dostawca w zależności od wagi, wymiarów, miejsca dostawy)
c. Zmiany w zamówieniu są możliwe tylko poprzez anulowanie zamówienia i przesłanie go ponownie z dokonanymi zmianami. W momencie gdy zamówienie jest już wysłane zmiany są nie wykonalne.

Koszty dostawy na terenie Polski
Koszty dostawy są uwzględnione na fakturze w osobnej pozycji nie mniej jak:

  • 20,00 zł Brutto – DPD (czas przesyłki do 24h) *

 

Wysyłka zagraniczna.

1. Wysyłamy towar za posrednictwem firmy kurirrskiej POCZTEX do nastepujących państw przy wpłacie on-line. Koszty przesyłki wynoszą 160 PLN.

- Anglia

- Austria

- Belgia

- Bułgaria

- Chorwacja

- Czechy

- Dania

- Estonia

- Finlandia

- Francja

- Hiszpania

- Holandia

- Irlandia

- Islandia

- Jugosławia

- Litwa

- Luksemburg

- Łotwa

- Majorka

- Monako

- Niemcy

- Norwegia

- Portugalia

- Rumunia

- Słowacja

- Słowenia

- Szwecja

- Węgry

 

i ponoszone są przez:


a) Odbiorcę - zawsze jeżeli wartość rozliczeniowa netto zamówienia jest mniejsza od 400,00zł.
b) Jeżeli wynegociowano z działem marketingu - Dostawcę marketing@fabrykanaklejek.pl

Niniejsza witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.


FabrykaNaklejek.pl Grzegorz Lindner
ul.Dziewcza Góra 23, Solarnia
42-700 Lubliniec
sklep@fabrykanaklejek.pl
 
 
Copyright © 2019 Fabrykanaklejek.pl
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.